Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergRåvaran

direkt från lantbrukare i FalkenbergDe råvaror som används vid biogasproduktion är olika typer av organiskt material som är sammansatta av fett protein, kolhydrater, fiber, spårämnen m.m.

Innan råvarorna blir till substrat i biogasproduktionen behöver de ofta förbehandlas, exempelvis sönderdelas, spädas och ibland hygieniseras, upphettas, beroende på vilken råvara det rör sig om.

För att de metanbildande mikroorganismerna kontinuerligt ska producera mycket biogas behövs substrat som kompletterar varandra och ge en "samrötningseffekt".

För att höja energiinnehållet och kunna användas som fordonsgas eller matas in på naturgasnätet renas biogasen från koldioxid och består då av ca 97 procent metan. Då kallas det även biometan och har ett energiinnehåll på 9,67 kWh per normalkubikmeter. Energiinnehållet i ren metan är 9,97 kWh per normalkubikmeter.

Gödsel

Exempelvisgödsel från nötkreatur, grisar och fjäderfä finns att använda från närområdet. Det vi kommer att använda inledningsvissom råvara är gödsel från medlemmars lantbruk.

Skörderester

Det kan vara rester av spannmål och annat som inte klarar kvalitetskrav.

Rester från livsmedelsindustrin

Det kan vara avfall från mejerier, slakterier, bryggerier etc. restprodukter som blir råvara för att utvinnas till biogas.

Matavfall

All mat äts inte upp. Det kan också handla om frityroljor och liknande. 
Matavfall från ett hushåll på fyra personer räcker för att driva en bil med biogas upp till tolv kilometer per vecka.