Mobil 1

Klimatsmart biogas

- direkt från lantbrukare i Falkenberg

Rester från annan verksamhet blir Vessige Biogas råvara som vi förädlar till drivmedel och växtnäring.
Vi sluter kretsloppet.

Klimatsmart - Hållbar energi & biobränsle från Vessige Biogas i Halland

Ett 30-tal lantbrukare och andra energiintressenter i Falkenberg har bildat Vessige Biogas ekonomisk förening och har i första skedet skapat en uppgraderingsanläggning för biogas med rågas från en gårdsbaserad biogasanläggning. Biogasen säljs efter uppgradering till st1 Biogas och vidare till slutanvändare genom Swedgas högtrycksledning till tankstationer i södra och västra Sverige. Gasanvändare anslutna direkt till gasnätet kan köpa biogas med ursprungsgaranti från Vessige Biogas. En direktansluten tankstation vid anläggningen är också driftsatt. 

Hur det funkar

I rötkammaren på gården utvinns biogas ur gödsel och grönmassa, gas som sedan transporteras i en ledning under marken till uppgraderingsanläggningen, placerad i Lastad, Långås.

I uppgraderingsanläggningen slutförs processen och gasen är redo att användas som drivmedel till fordon eller annan användning för industriprocesser etc. 

Klimatet största vinnaren

Framställningen av biogas minskar utsläppen av växthusgaser både direkt och indirekt och skapar tillsammans en miljöförbättring på 180 % i minskat koldioxidutsläpp. Detta beror först och främst på att biogas är ett betydligt bättre alternativ som drivmedel än exempelvis bensin och kan dessutom användas för uppvärmning och generering av el.

Dubbel nytta

När biogas produceras tas växthusgasen metan till vara ur gödseln, vilken annars hade utsöndrats till atmosfären. Det som händer under själva rötningsprocessen är att kolet omvandlas till biogas. När biogasen sedan används som drivmedel eller för att producera värme och el förbränns gasen och inga skadliga ämnen utsöndras i naturen.

Till skillnad från de flesta andra biogasprojekt kommer gasen som Vessige Biogas producerar att transporteras genom nedgrävda ledningar. På så sätt behövs inga lastbilstransporter. 

Positivt för lantbruket och landsbygden

Förutom att gödseln blir mer klimatsmart efter rötniningen får det en ännu bättre gödande effekt då växter lättare kan ta till sig kvävet. Dessutom minimeras lukten av gödseln.

Nyheter

Följ oss på Facebook

Energin som fotosyntesen lagrar känns i många steg.
Kon, grisen, tuppen är varmblodiga.
Det finns energi kvar i det de lämnar ifrån sig. Därifrån kan vi plocka ut kolvätet - metan - CHsom vi kallar biogas. Den används till fordonsbänsle eller andra nyttigheter. Resterna från biogasutvinningen är vatten, koldioxid och växtnäring som solen bygger till ny energi. Kretslopp sluts!

Mer om biogas >

Energins moder - solen bygger med fotosyntesen växternas struktur. Vatten, koldioxid och solljus blir socker och syre, 6H2O + 6CO2 + solljus → C6H12O6 + 6O2.

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Vessige Biogas i Falkenberg

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se

www.facebook.com/vessigebiogas