Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergKLIMATSMART BIOGAS

direkt från lantbrukare i Falkenberg

Klimatsmart - Hållbar energi & biobränsle från Vessige Biogas, Falkenbergi Halland

Rester från annan verksamhet blir Vessige Biogas råvara som vi förädlar till drivmedel och växtnäring. Vi sluter kretsloppet.


Tanka hos oss!

På vår tankstation i Lastad Långås mellan Falkenberg och Varberg kan du tanka 100 % lokalt producerad biogas dygnet runt.

Pris 100 % biogas

27,70 kr /kg

Dimensionerad för lastbilar och andra tyngre fordon

Tanka klimatsmart biogas på vår gasmack - tankstation Halland  Vessige Biogas Falkenberg

Ett 30-tal lantbrukare och andra energiintressenter i Falkenberg har bildat Vessige Biogas ekonomisk förening och har i första skedet skapat en uppgraderingsanläggning för biogasmed rågas från en gårdsbaserad biogasanläggning. Vår biogasensäljs efter uppgradering till st1 Biogas och vidare till slutanvändare genom Swedgas högtrycksledning till tankstationer i södra och västra Sverige. Gasanvändare anslutna direkt till gasnätet kan köpa biogas med ursprungsgaranti från Vessige Biogas.

Så här funkar det 

I rötkammaren på gården utvinns biogas ur gödsel och grönmassa, gas som sedan transporteras i en ledning under marken till uppgraderingsanläggningen, placerad i Lastad, Långås.

I uppgraderingsanläggningen slutförs processen och gasen är redo att användas som drivmedel till fordon eller annan användning för industriprocesser etc.

Klimatet största vinnaren

Framställningen av biogas minskar utsläppen av växthusgaser både direkt och indirekt och skapar tillsammans en miljöförbättring på 180 % i minskat koldioxidutsläpp. Detta beror först och främst på att biogas är ett betydligt bättre alternativ som drivmedel än exempelvis bensin och kan dessutom användas för uppvärmning ochgenerering av el.

Dubbel nytta

När biogas produceras tas växthusgasen metan till vara ur gödseln, vilken annars hade utsöndrats till atmosfären. Det som händer under själva rötningsprocessen är att kolet omvandlas till biogas. När biogasen sedan används som drivmedel eller för att producera värme och el förbränns gasen och inga skadliga ämnen utsöndras i naturen.

Till skillnad från de flesta andra biogasprojekt kommer gasen som Vessige Biogas producerar att transporteras genom nedgrävda ledningar. På så sätt behövs inga lastbilstransporter.

Positivt för lantbruket och landsbygden

Förutom att gödseln blir mer klimatsmart efter rötniningen får det en ännu bättre gödande effekt då växter lättare kan ta till sig kvävet. Dessutom minimeras lukten av gödseln.

Nyheter från oss

Följ oss på Facebook

För senaste nytt, följ oss på Facebook

www.facebook.com/vessigebiogas

Vad är biogas? Hållbar energi från Vessige Biogas i Falkenberg, Halland

Energin som fotosyntesen lagrar känns i många steg.
Kon, grisen, tuppen är varmblodiga.
Det finns energi kvar i det de lämnar ifrån sig. Därifrån kan vi plocka ut kolvätet - metan - CH4som vi kallar biogas. Den används till fordonsbänsle eller andra nyttigheter. Resterna från biogasutvinningen är vatten, koldioxid och växtnäring som solen bygger till ny energi. Kretsloppsluts!


Mer om biogas >

Hållbar energi Halland - Vessige Biogas i Falkenberg

Energins moder - solen bygger med fotosyntesen växternas struktur.Vatten, koldioxid och solljus blir socker och syre,6H2O + 6CO2+ solljus → C6H12O6+ 6O2.


Mer om hållbar energi >

Om oss

Vessige Biogas är en ekonomisk förening som bildades 2009 och har idag nästan 40 medlemmar.


Syftet med föreningen är att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva projekt för produktion av biogas och andra förnybara energislag”.


Mer om oss >>


Styrelsen >>

Klimatsmart hållbar förnybar energi Vessige Biogas Falkenberg Halland