Mobil 1

Projektet fortskrider enligt plan men med ca en månads fördröjning gällande provstart orsakat av försenad leverans av ventiler som berör anslutningen till transmissionsledningen. I övrigt har vi varit förskonade från förseningar beroende på tillverkningsstopp i fabriker orsakade av Coronapandemin. På byggplatsen förekommer nu stort arbete med svetsning av rör vilket tar en rundlig tid.

Status

Fackla och förbehandlingsenheten är på plats vid  Kvarngården. Facklan kommer att användas enbart vid nödfall, exempelvis om uppgraderingsanläggningen av någon anledning tillfälligt är ur funktion. Förbehandlingsenhetens uppgift är att torka och rena rågasen med hjälp av bland annat salttork och kolfilter, så att rågasen är transporterbar i den 1,7 km långa rågasledningen till uppgraderingsanläggningen. Rågasledningen är trycktestad och har fått skarvarna godkända samt är för tillfället fylld med inert kvävgas och färdig för användning.
Samtliga containrar är på plats utom nätcontainern, innehållande mät- och analysutrustning för den uppgraderade biogasen som ska tryckas in i transmissionsledningen.
Uppgraderingsanläggningen bestående av en container med membranen för uppgraderingen (reningen) av rågasen, en container med kompressorer för membranen med separat kylutrustning.
Containern med den s k Vocsidizern, för förbränning av den lilla mängd metan som finns kvar i den avskilda koldioxiden, är också på plats. Vocsidizern har en hög skorsten, så det går lätt att urskilja den enheten.
Slutligen är containern med den stora kompressorn också på plats på sin betongplattform. Den kommer att fördela den uppgraderade biogasen i följande prioriteringsordning:

  • i första hand till gasmacken,
  • i andra hand till fyllnadsplatserna för gasflak och
  • i tredje hand för inmatning till transmissionsledningen.

Gasmackens dispensern är på plats, dock ej inkopplad. Betalpelare, för kortbetalning och skyddskur kommer att levereras inom kort.   
Flakfyllningsplatsen, med skyddsväggar, en bufferttank på 6 m3 och tre fyllnadsplatser är i princip klar.
Transformatorn (10/0,4 kV) för elförsörjning av anläggningen är på plats och en stor del av dragningen av elkablar är klar.
Framöver kommer det att sättas upp staket och grindar kring anläggningsområdet.
 

Dokumentation och rapportering
Vi arbetar också mycket med dokumentation av olika slag. Exempelvis framdrift av byggnationen, riskanalyser och ansökan om verksamhetstillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor (LBE).
Det är också dags för delrapport tre till vår huvudfinansiär, Klimatklivet, om hur projekten växer fram och hur vi använder beviljade ekonomiska medel i kombination med vårt eget kapital.  

loading...
Läs hela inlägget »

Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun har beviljat bygglov till föreningens planerade anläggning som ska förädla biogas till fordonsgas. E.ON Bifor Sverige AB kommer att köpa huvuddlen av gasen via transmissionsledningen som tangerar anläggningen men förädlad biogas kommer också att erbjudas medlemmar och den lokala marknaden vid en tankstation intill anläggningen.

Läs hela inlägget »

Vi tackar Lokalt Ledd Utveckling Halland för stödet och att ni litar på vår förmåga.

Läs hela inlägget »


Gasbranschens traditionella gasdagar genomfördes i år digitalt. Precis som vanligt var det ett antal intressanta föredrag och du kan själv se samtliga presentationer på Energigas Sveriges hemsida (www.energigas.se ). Det gick även att besöka och diskutera med ett antal utställare i olika digitala rum. Här kommer ett litet sammandrag från det jag uppfattade som särskilt intressant.
EU ska vara klimatneutralt 2050. Därför planeras det för enorma satsningar på vätgas och el. Biogas har sin givna del i satsningen på gas. Det som behövs nu är strategiska beslut gällande infrastruktur. Jag hoppas att det blir investeringar i god balans mellan gas och el.
AI (artificiell intelligens) innebär en spännande framtid med stora möjligheter. Behovet av parkeringsplatser kan exempelvis radikalt bli mindre. När din självkörande biogasdrivna bil släppt av dig, kan den själv köra och leta upp en p-plats i ett parkeringshus längre bort.
Framtiden bör innebära att energislagen gas, el och fjärrvärme närmar sig varandra. Till exempel avlastar biogas elbehovet ordentligt i Stockholm, redan idag.
Biogasbilen som miljöbil har blivit ifrågasatt under senare tid. Den svenska regeringen hänvisar i denna fråga till olika beräkningssätt gällande klimatpåverkan inom EU. Men faktum kvarstår…räknar man med den faktiska klimatnyttan så är definitivt en biogasbil, en miljöbil! På gasdagarna, var samtliga deltagare mycket frågande till regeringens agerande och det lär komma in många remissyttranden innan 28 juni. Däribland från Vessige Biogas. I Sverige består dessutom fordonsgas till mer än 95 % av biogas, i andra länder är inblandningen av fossilgas (naturgas) betydligt högre på gasmackarna. En aktuell attitydundersökning visar också att sex av tio svenskar anser att biogas och el är bra förnybara drivmedel.
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kom med ett glädjande besked angående Biogasmarknadsutredningen. Han lovade att förslagen om produktionsstöd kommer med i höstbudgeten. Han ville dock inte i detalj gå in på stödnivåerna.
Region Jönköping arbetar helt olika än Region Halland med biogas. I deras senaste upphandling bestämde man i samråd med kommunerna var biogas skulle användas som bussbränsle. Resultatet blev att 50 % av bussarna ska använda biogas.  I Region Hallands senaste upphandling för Hallandstrafiken med start 2020 var kravet endast förnybart bränsle, vilket har inneburit stark minskning av biogas som bussbränsle. 
Gasdagarna innehöll också en hel del intressanta föredrag om förgasningsteknik. Bland annat har ett företag som heter Cortus Energy byggt en pilotanläggning åt Höganäs AB i Höganäs.
Henrik Andersson

Läs hela inlägget »

Nu byggs maskindelarna till uppgraderingsanläggningen hos DMT Environmental Technology B.V. i Holland. Några bilder från tillverkningen.

Läs hela inlägget »

Sedan en tid pågår markarbeten för etablering av uppgraderingsanläggningen som ska förädla biogas från LOGP AB till fordonsgas som till största del kommer att pumpas in i trasmissionsledningen och säljas till E.ON Bifor AB. En mindre del kommer att säljas åter som fordonsgas till LOGP AB. Vi kommer även att sälja fordonsgas via en publik mack vid anläggningen. 
Bild från nedläggninga av gasrör från och till LOGP AB

Vägbygge in till anläggningen
Vägbygge in till anläggningen
Läs hela inlägget »

Regeringen har beviljat oss tillstånd att bygga och använda en kompressorstation för att leverera fordonsgas, förädlad biogas, till transmissionsnätet för gas. Syftet är att öka andelen biogas i transmissionsnätet vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Svergie.

Läs hela inlägget »

Vi har nu underlag för att göra ritningar för ansökan om bygglov. Denna ansökan gäller uppgraderingsanläggning, kompressorstation, gasmack och plats för att fylla gasflak. 
 
Vi kommer även att ansöka om tillstånd för gasverksamhet enligt lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor. Rädningstjänsten ska informeras om vilka mängder av gas vi kommer att lagra och vilka tryck vi kommer att arbeta med. Därefter blir det eventuellt samråd på plats för att diskutera branddammar etc.  

Läs hela inlägget »

Allt du behöver veta (och lite till) hittar du i broschyren nedan.

Läs hela inlägget »

Det är dags att tänka biogas som har sitt ursprung i föreningens verksamhetsområde, när du planerar att byta fordon.
Det projekt vi jobbar med kan med nuvarande tidplan erbjuda biogas som fordonsbränse 2022. Kolla denna länk hur du kan förbereda dig.

 

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 0706 40 57 59
E-post: info@vessigebiogas.se

www.facebook.com/vessigebiogas