Mobil 1

2021

En viktigt och glädjande nyhet, Biogasmarknadsutredningens förslag  blir verklighet enligt beslut av Riksdagen 2021-12-15
Detta är förutsättningar som Vessige Biogas tagit hänsyn till i sina beräkningar för det pågående projektet med uppgradering!

Den 24 november beslutade riksdagen om ramarna för statens budget för 2022. Det stöd till produktion av biogas som föreslogs i Biogasmarknadsutredningens betänkande (SOU 2019:63) omfattades av ramarna, men flyttades från utgiftsområde 21 till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som hanteras av Miljö- och jordbruksutskottet. Först idag, när riksdagen beslutat om hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde, vet vi med säkerhet att ett nytt anslag på 500 miljoner kronor avsätts för biogasstödet 2022. För 2023 respektive 2024 anges att 700 miljoner kronor anvisas till anslaget.

  • Det är oerhört glädjande att riksdagen idag har beslutat att avsätta medel för stöd till produktion av biogas. Energigas Sverige har arbetat hårt för att stödet ska bli verklighet och det är alltid roligt när ansträngningarna ger resultat. Det här stödet till produktion av biogas är ett steg i rätt riktning för att nå våra klimat- och miljömål och kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska biogasmarknaden, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Förutom stödet till produktion av biogas avsätts även medel för att under 2022 införa en konverteringspremie för att bidra till att befintlig fordonsflotta ställer om från fossil drift till biodrivmedel eller biogas, samt en ekonomisk kompensation för merkostnaden som uppstår för bilägare vid besiktning av en gasbil.
Genom dagens beslut om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområde 20 framgår även att medel avsätts för att införa ett driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) genom att använda s.k. omvända auktioner. Den första auktionen beräknas ske 2022, med utbetalning från 2026. Dessutom avsätts medel för Klimatklivet, Industriklivet samt för att möta den ökade efterfrågan på klimatbonusbilar.

Läs hela inlägget »

Vi finns i Lastad Långås på
WGS84 g/m/s
56°59’30.30” N 12°30’25.18’’ Ö
eller
WGS84 dec
56.991750 12.506994
Välkomna! 23 kr/kg tills vidare! Tyvärr har vi tvingats lägga på 4,70 kr på grund av skattesituationen

Läs hela inlägget »

Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i budgeten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.
Läs infrastrukturdepartementets pressmeddelande här.

Läs hela inlägget »

Är du i åkeribranschen eller har du någon annan funktion som transportköpare eller beslutsfattare kring bränslen? Ta chansen att få veta mer om biogas och biogasfordon! Kolla inbjudan nedan!

Läs hela inlägget »

Passa på att se och provköra pröva en biogastraktor! 
Under torsdagen 14 oktober kl 8-17 vid Vessiges verksamhetsområde, Lastad 134. På bilden tankas den aktuella traktorn, en NewHolland på vår egen gasmack! Joakim Lormén  och Lars Paulson är i närområdet.
 Välkomna!

Projektstatus
Gällande projektet som helhet, så håller vi på med s k samordnad provning. Det innebär att vi samkör och testar anläggningens olika delar. Förbehandlingen av rågas, kompressorer, uppgraderingen, förbränning av restgasen, gasmacken samt fyllningen av gasflak.
De allra närmsta dagarna kommer dessutom den första inmatningen på stamledningen att ske!  

Läs hela inlägget »

Anslutning till transmissionsledningen för gas genom Halland gjordes i veckan. Den mesta volymen av fordonsgas - uppgraderad biogas - kommer att säljas via den anslutningen till St1.
Precisionsarbetet med att svetsa på anslutningen är gjord av Nordion med gas under drifttryck i transmissionsledningen.

Nordrion beskriver projektet på linkedin:

Det händer mycket i halländska Långås!
På Nordion Energi vill vi att fler ska ha tillgång till biogas. Ett sätt för oss är att hjälpa biogasproducenter att nå en större marknad genom att ansluta sig till våra gasnät. Utanför Falkenberg ska Vessige Biogas anläggning ska kopplas samman med vårt gasnät.
En av de mer frekventa besökarna på arbetsplatsen heter Lars Paulson, vars gård Kvarngården utgör en central del i projektet. På Kvarngården sker rågasproduktionen som till stor del kommer från kornas gödsel. Stoltheten över att projektet nu är i slutfasen går inte att ta miste på:
”Ibland måste man våga satsa. Sen vill man ju också göra skillnad medan man har tid och ork” säger Lars Paulson på frågan om vad som driver honom personligen.
Nordion Energi är genom sitt dotterbolag Swedegas glada över att vara en del av denna resa och ser fram emot att publicera en längre artikel om Vessige Biogas inom kort! 

Läs hela inlägget »

I fredags meddelade regeringen att den avsätter medel till ett långsiktigt stöd till biogasproduktion! Regeringens avsikt är att stödet ska pågå under perioden 2022-2040. (Länk till digital pressträff med Per Bolund och Märta Stenevi)
 
Förra sommaren kom det glädjande beskedet att EU-kommissionen godkände biogasens skattebefrielse för tioårsperioden 2021-2030. Nu kom också besked om produktionsstödet som Biogasmarknadsutredningen föreslog redan 2019 – och som vi alla har kämpat så hårt för! (Länk till Energigas Sveriges pressmeddelande)
 
Nu får vi bevaka utformningen av stödpaketet och hålla tummarna för att regeringens budgetproposition beslutas av riksdagen, så att stödpaketet kan införas 2022 så som regeringen har tänkt.
 
Om det blir grönt ljus i riksdagen börjar pusselbitarna falla på plats för en ökad biogasproduktion i Sverige. Det finns fortfarande delar som saknas och behöver finslipas, för att den stora biogaspotentialen ska realiseras i sin helhet. De bitarna jobbar vi såklart vidare med.

Läs hela inlägget »

Projektet fortskrider enligt plan men med ca en månads fördröjning gällande provstart orsakat av försenad leverans av ventiler som berör anslutningen till transmissionsledningen. I övrigt har vi varit förskonade från förseningar beroende på tillverkningsstopp i fabriker orsakade av Coronapandemin. På byggplatsen förekommer nu stort arbete med svetsning av rör vilket tar en rundlig tid.

Status

Fackla och förbehandlingsenheten är på plats vid  Kvarngården. Facklan kommer att användas enbart vid nödfall, exempelvis om uppgraderingsanläggningen av någon anledning tillfälligt är ur funktion. Förbehandlingsenhetens uppgift är att torka och rena rågasen med hjälp av bland annat salttork och kolfilter, så att rågasen är transporterbar i den 1,7 km långa rågasledningen till uppgraderingsanläggningen. Rågasledningen är trycktestad och har fått skarvarna godkända samt är för tillfället fylld med inert kvävgas och färdig för användning.
Samtliga containrar är på plats utom nätcontainern, innehållande mät- och analysutrustning för den uppgraderade biogasen som ska tryckas in i transmissionsledningen.
Uppgraderingsanläggningen bestående av en container med membranen för uppgraderingen (reningen) av rågasen, en container med kompressorer för membranen med separat kylutrustning.
Containern med den s k Vocsidizern, för förbränning av den lilla mängd metan som finns kvar i den avskilda koldioxiden, är också på plats. Vocsidizern har en hög skorsten, så det går lätt att urskilja den enheten.
Slutligen är containern med den stora kompressorn också på plats på sin betongplattform. Den kommer att fördela den uppgraderade biogasen i följande prioriteringsordning:

  • i första hand till gasmacken,
  • i andra hand till fyllnadsplatserna för gasflak och
  • i tredje hand för inmatning till transmissionsledningen.

Gasmackens dispensern är på plats, dock ej inkopplad. Betalpelare, för kortbetalning och skyddskur kommer att levereras inom kort.   
Flakfyllningsplatsen, med skyddsväggar, en bufferttank på 6 m3 och tre fyllnadsplatser är i princip klar.
Transformatorn (10/0,4 kV) för elförsörjning av anläggningen är på plats och en stor del av dragningen av elkablar är klar.
Framöver kommer det att sättas upp staket och grindar kring anläggningsområdet.
 

Dokumentation och rapportering
Vi arbetar också mycket med dokumentation av olika slag. Exempelvis framdrift av byggnationen, riskanalyser och ansökan om verksamhetstillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor (LBE).
Det är också dags för delrapport tre till vår huvudfinansiär, Klimatklivet, om hur projekten växer fram och hur vi använder beviljade ekonomiska medel i kombination med vårt eget kapital.  

loading...
Läs hela inlägget »

Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun har beviljat bygglov till föreningens planerade anläggning som ska förädla biogas till fordonsgas. E.ON Bifor Sverige AB kommer att köpa huvuddlen av gasen via transmissionsledningen som tangerar anläggningen men förädlad biogas kommer också att erbjudas medlemmar och den lokala marknaden vid en tankstation intill anläggningen.

Läs hela inlägget »

Vi tackar Lokalt Ledd Utveckling Halland för stödet och att ni litar på vår förmåga.

Läs hela inlägget »


Gasbranschens traditionella gasdagar genomfördes i år digitalt. Precis som vanligt var det ett antal intressanta föredrag och du kan själv se samtliga presentationer på Energigas Sveriges hemsida (www.energigas.se ). Det gick även att besöka och diskutera med ett antal utställare i olika digitala rum. Här kommer ett litet sammandrag från det jag uppfattade som särskilt intressant.
EU ska vara klimatneutralt 2050. Därför planeras det för enorma satsningar på vätgas och el. Biogas har sin givna del i satsningen på gas. Det som behövs nu är strategiska beslut gällande infrastruktur. Jag hoppas att det blir investeringar i god balans mellan gas och el.
AI (artificiell intelligens) innebär en spännande framtid med stora möjligheter. Behovet av parkeringsplatser kan exempelvis radikalt bli mindre. När din självkörande biogasdrivna bil släppt av dig, kan den själv köra och leta upp en p-plats i ett parkeringshus längre bort.
Framtiden bör innebära att energislagen gas, el och fjärrvärme närmar sig varandra. Till exempel avlastar biogas elbehovet ordentligt i Stockholm, redan idag.
Biogasbilen som miljöbil har blivit ifrågasatt under senare tid. Den svenska regeringen hänvisar i denna fråga till olika beräkningssätt gällande klimatpåverkan inom EU. Men faktum kvarstår…räknar man med den faktiska klimatnyttan så är definitivt en biogasbil, en miljöbil! På gasdagarna, var samtliga deltagare mycket frågande till regeringens agerande och det lär komma in många remissyttranden innan 28 juni. Däribland från Vessige Biogas. I Sverige består dessutom fordonsgas till mer än 95 % av biogas, i andra länder är inblandningen av fossilgas (naturgas) betydligt högre på gasmackarna. En aktuell attitydundersökning visar också att sex av tio svenskar anser att biogas och el är bra förnybara drivmedel.
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kom med ett glädjande besked angående Biogasmarknadsutredningen. Han lovade att förslagen om produktionsstöd kommer med i höstbudgeten. Han ville dock inte i detalj gå in på stödnivåerna.
Region Jönköping arbetar helt olika än Region Halland med biogas. I deras senaste upphandling bestämde man i samråd med kommunerna var biogas skulle användas som bussbränsle. Resultatet blev att 50 % av bussarna ska använda biogas.  I Region Hallands senaste upphandling för Hallandstrafiken med start 2020 var kravet endast förnybart bränsle, vilket har inneburit stark minskning av biogas som bussbränsle. 
Gasdagarna innehöll också en hel del intressanta föredrag om förgasningsteknik. Bland annat har ett företag som heter Cortus Energy byggt en pilotanläggning åt Höganäs AB i Höganäs.
Henrik Andersson

Läs hela inlägget »

Nu byggs maskindelarna till uppgraderingsanläggningen hos DMT Environmental Technology B.V. i Holland. Några bilder från tillverkningen.

Läs hela inlägget »

Sedan en tid pågår markarbeten för etablering av uppgraderingsanläggningen som ska förädla biogas från LOGP AB till fordonsgas som till största del kommer att pumpas in i trasmissionsledningen och säljas till E.ON Bifor AB. En mindre del kommer att säljas åter som fordonsgas till LOGP AB. Vi kommer även att sälja fordonsgas via en publik mack vid anläggningen. 
Bild från nedläggninga av gasrör från och till LOGP AB

Vägbygge in till anläggningen
Vägbygge in till anläggningen
Läs hela inlägget »

Regeringen har beviljat oss tillstånd att bygga och använda en kompressorstation för att leverera fordonsgas, förädlad biogas, till transmissionsnätet för gas. Syftet är att öka andelen biogas i transmissionsnätet vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Svergie.

Läs hela inlägget »

Vi har nu underlag för att göra ritningar för ansökan om bygglov. Denna ansökan gäller uppgraderingsanläggning, kompressorstation, gasmack och plats för att fylla gasflak. 
 
Vi kommer även att ansöka om tillstånd för gasverksamhet enligt lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor. Rädningstjänsten ska informeras om vilka mängder av gas vi kommer att lagra och vilka tryck vi kommer att arbeta med. Därefter blir det eventuellt samråd på plats för att diskutera branddammar etc.  

Läs hela inlägget »

Allt du behöver veta (och lite till) hittar du i broschyren nedan.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas