Mobil 1

Planerad provstart i mitten av oktober

Projektet fortskrider enligt plan men med ca en månads fördröjning gällande provstart orsakat av försenad leverans av ventiler som berör anslutningen till transmissionsledningen. I övrigt har vi varit förskonade från förseningar beroende på tillverkningsstopp i fabriker orsakade av Coronapandemin. På byggplatsen förekommer nu stort arbete med svetsning av rör vilket tar en rundlig tid.

Status

Fackla och förbehandlingsenheten är på plats vid  Kvarngården. Facklan kommer att användas enbart vid nödfall, exempelvis om uppgraderingsanläggningen av någon anledning tillfälligt är ur funktion. Förbehandlingsenhetens uppgift är att torka och rena rågasen med hjälp av bland annat salttork och kolfilter, så att rågasen är transporterbar i den 1,7 km långa rågasledningen till uppgraderingsanläggningen. Rågasledningen är trycktestad och har fått skarvarna godkända samt är för tillfället fylld med inert kvävgas och färdig för användning.
Samtliga containrar är på plats utom nätcontainern, innehållande mät- och analysutrustning för den uppgraderade biogasen som ska tryckas in i transmissionsledningen.
Uppgraderingsanläggningen bestående av en container med membranen för uppgraderingen (reningen) av rågasen, en container med kompressorer för membranen med separat kylutrustning.
Containern med den s k Vocsidizern, för förbränning av den lilla mängd metan som finns kvar i den avskilda koldioxiden, är också på plats. Vocsidizern har en hög skorsten, så det går lätt att urskilja den enheten.
Slutligen är containern med den stora kompressorn också på plats på sin betongplattform. Den kommer att fördela den uppgraderade biogasen i följande prioriteringsordning:

  • i första hand till gasmacken,
  • i andra hand till fyllnadsplatserna för gasflak och
  • i tredje hand för inmatning till transmissionsledningen.

Gasmackens dispensern är på plats, dock ej inkopplad. Betalpelare, för kortbetalning och skyddskur kommer att levereras inom kort.   
Flakfyllningsplatsen, med skyddsväggar, en bufferttank på 6 m3 och tre fyllnadsplatser är i princip klar.
Transformatorn (10/0,4 kV) för elförsörjning av anläggningen är på plats och en stor del av dragningen av elkablar är klar.
Framöver kommer det att sättas upp staket och grindar kring anläggningsområdet.
 

Dokumentation och rapportering
Vi arbetar också mycket med dokumentation av olika slag. Exempelvis framdrift av byggnationen, riskanalyser och ansökan om verksamhetstillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor (LBE).
Det är också dags för delrapport tre till vår huvudfinansiär, Klimatklivet, om hur projekten växer fram och hur vi använder beviljade ekonomiska medel i kombination med vårt eget kapital.  

loading...